WAPENWET 26/02/2018

Onderstaande uiteenzetting werd ons ter beschikking gesteld van ons adviserend bestuurslid, 1° INP Danny Calcoen, Referentie Politieambtenaar Wapens, PZ Regio Tielt.
Het gaat op deze bladzijde in eerste instantie vooral aan de wijziging in de wetgeving op het uitlenen van vuurwapens, de amnestieperiode 2018 en de vergunningsplicht voor laders. Dhr. Danny Calcoen komt op de eerstkomende algemene vergadering van 15 juni e.k. meer toelichting geven.

WIJZIGING AAN DE WAPENWET
26 FEBRUARI 2018

 
Lokale Politie                                                                                                   
Politiezone Regio Tielt                                                                                     
Dienst Wapenbeheer                                                                                        

Kortrijkstraat 86                                                                                                
8700 TIELT
Tel. 051/42.84.04
Fax 051/42.84.09


1.    Algemeen :
Met de Wet van 07.01.2018 en het koninklijk besluit van 26.02.2018 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de wapenwet van 08.06.2006.
Onderhavig overzicht behandelt uitsluitend : de nieuwe amnestieperiode 2018

2.    Amnestieperiode 2018 :

2.1.    Wie
Eenieder die zonder de vereiste vergunning of erkenning (of een gelijkwaardig document zoals een sportschutterslicentie, een jachtverlof,...) een vergunningsplichtig wapen, een lader of munitie voorhanden heeft, moet daarvan uiterlijk op 31 december 2018 aangifte doen via de lokale politie bevoegd voor zijn verblijfplaats.
De persoon die deze aangifte doet is vrijgesteld van enige vervolging wegens illegaal wapenbezit.
De amnestie werkt door op administratief vlak. Het feit dat het wapen, dat het voorwerp uitmaakt van de aangifte, illegaal voorhanden werd gehouden, mag geen reden zijn voor de gouverneur om de vergunningen of het recht tot het voorhanden houden van wapens die reeds wettig in het bezit waren, in te trekken.

2.2.    Wat
De aangifteperiode en de mogelijkheid van regularisatie betreft enkel vergunningsplichtige wapens, laders of munitie.
De amnestie telt ook voor het vergunningsplichtig wapen dat voorheen nog niet op naam van de aangever werd geregistreerd in het CWR (= zwarte wapens).

2.3.    Wanneer
De nieuwe regularisatieperiode is in werking getreden op 01 maart 2018.
Om van de regularisatie te kunnen genieten, dient de eigenaar van een niet geregulariseerd of zwart wapen aangifte te doen voor 31 december 2018.
Elke aanvraag van een erkenning, een vergunning of een registratie op model 9 naar aanleiding van een aangifte die plaatsvond na 31 december 2018 is onontvankelijk.

2.4.    Procedure - Algemeen

De aangifte van vergunningsplichtige wapens, laders en/of munitie gebeurt steeds bij de lokale politie bevoegd voor de verblijfplaats van de aangever.
In de politiezone Regio Tielt neemt de aangever telefonisch contact met de verantwoordelijke van de dienst wapens (op het nummer 051/42.84.04 of gsm 0497/03.00.11) waarop een afspraak wordt gemaakt waar en wanneer de aangifte zal gebeuren.
De lokale politie overhandigt aan de betrokkene een aangiftebewijs. Het aangiftebewijs is het enige document waarmee de aangever kan aantonen dat hij tijdig het betrokken wapen, de munitie of de lader heeft aangegeven.
Deze regularisatiemogelijkheden zijn de volgende:
* het wapen verder voorhanden houden en een vergunning tot het voorhanden hebben ervan met een wettige reden aanvragen (model 4)
* het wapen laten registreren op zijn naam middels een jachtverlof, een sportschutterslicentie of een getuigschrift van bijzondere wachter (model 9)
* het wapen, de lader en/of de munitie opnemen in een erkenning als verzamelaar (model 3)
* het wapen en/of de lader laten neutraliseren door de Proefbank voor vuurwapens waardoor het vrij verkrijgbaar wordt
* het wapen, de lader en/of de munitie overdragen (al dan niet kosteloos) aan iemand die gemachtigd is het voorhanden te hebben of daarvoor is erkend
* het wapen, de lader en/of de munitie vrijwillig afstaan met het oog op de (voor de aangever kosteloze) vernietiging ervan

2.5.    Procedure – voor jagers, sportschutters en bijzondere wachters

De lokale politie van de verblijfplaats registreert het wapen op naam van de aangever in het CWR, levert bij wijze van aangiftebewijs een model nr. 6A af en stuurt hiervan een kopie door naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de aangever.
Indien de aangever jager, sportschutter of bijzondere wachter is, wordt op het aangiftebewijs vermeld dat een registratie op basis van een model 9 wordt gevraagd.
De aangever mag het wapen voorhanden houden in afwachting van de ontvangst van het model 9 vanwege de gouverneur.

2.6.    Procedure – aanvraag van een bezitsvergunning Model 4

De lokale politie van de verblijfplaats registreert het wapen op naam van de aangever in het CWR, levert bij wijze van aangiftebewijs een model nr. 6A af en stuurt hiervan een kopie door naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de aangever.
Indien de aangever geen jager, sportschutter of bijzondere wachter is of het wapen komt niet in aanmerking voor de jacht of het sportschieten dan kan hij een vergunning aanvragen tot het voorhanden hebben van het wapen (model 4).
De aangever kan ook opteren voor de mogelijkheid het wapen te laten neutraliseren door de Proefbank.
In beide gevallen wordt dit aangeduid op het aangiftebewijs dat geldt als vergunningsaanvraag of bewijs van aangifte.
De lokale politie stuurt het aangiftebewijs door naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats.

3.    Tot slot :

Op de komende algemene vergadering (15 juni 2018) wordt een nadere toelichting gegeven over de verschillende wijzigingen aan de wapenwet die een impact kunnen hebben op de jagers.
Mocht iemand nu al vragen hebben hierover kan deze steeds contact opnemen met ondergetekende.
1° Inp Danny Calcoen
Referentie Politieambtenaar Wapens
PZ Regio Tielt

-------------------------------------------------------------------------------


WIJZIGING AAN DE WAPENWET
26 FEBRUARI 2018

 
Lokale Politie                                                                                                   
Politiezone Regio Tielt                                                                                     
Dienst Wapenbeheer                                                                                        

Kortrijkstraat 86                                                                                                
8700 TIELT
Tel. 051/42.84.04
Fax 051/42.84.09


1.    Algemeen :
Met de Wet van 07.01.2018 en het koninklijk besluit van 26.02.2018 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de wapenwet van 08.06.2006.
Onderhavig overzicht behandelt:
-        Het uitlenen van wapens (in werking vanaf 28.12.2018)
-        Einde activiteiten als jager (in werking vanaf 01.01.2019)
-        Onklaar maken van vuurwapens (in werking vanaf 14.03.2018)

2.    Uitlenen van vuurwapens : (in werking vanaf 28.12.2018)
2.1.    Algemeen
Met de invoering van de nieuwe wapenwet in 2006 werd het onderling uitlenen van vuurwapens aan bepaalde regels onderworpen. Deze regels waren zeer strikt en soms moeilijk na te leven.
Het kwam erop neer dat een jager een jachtgeweer kon lenen van een vriend voor deelname aan een jachtpartij een weideschieting… onder voorwaarde dat het wapen net voor deze activiteit werd opgehaald en onmiddellijk na afloop werd terugbracht. Het was principieel niet mogelijk om een wapen voor meerdere jachtactiviteiten, verspreid over meerdere dagen, te ontlenen.
2.2.    Verlengde duur van uitlenen
Waar voorheen een wapen kon uitgeleend worden voor de duur van een welbepaalde activiteit kan dit nu voor een maximum duur van 6 opeenvolgende maanden. Na afloop van die periode kan een nieuwe periode aanvang nemen, terug met een maximum duur van 6 maanden.
2.3.    Voorwaarden
De voorwaarden die reeds waren opgelegd door de wapenwet van 08.06.2006 blijven nog steeds van kracht.
-        Het betreft enkel wapens toegelaten voor de jacht en met het oog op een activiteit die toegelaten wordt op basis van het jachtverlof (jacht, weideschieting…)
-        Wanneer de uitlener zelf niet aanwezig is op de activiteit moet de ontlener een schriftelijk akkoord bij zich hebben en een kopie van het Model 9 voor het wapen op naam van de uitlener.
Het is dus niet mogelijk dat een jager die een .22 LR heeft onder dekking van een Waals jachtverlof, dit wapen uitleent aan een bevriende jager die enkel houder is van een Vlaams jachtverlof.
Zo is het evenmin mogelijk dat een jager die naast jachtwapens ook een pistool bezit op vergunning, dit pistool uitleent aan een bevriend jager die zelf geen vergunning voor een revolver bezit.
2.4.    Administratieve verplichtingen
2.4.1.  Schriftelijk akkoord
Het schriftelijk akkoord dat vroeger moest worden opgesteld wordt vervangen door een nieuw document : het Model 9bis. Het wordt opgesteld door de uitlener en ondertekend door zowel de uitlener als de ontlener. Het vermeldt net zoals het klassiek Model 9 de gegevens van de uitlener en de ontlener evenals de gegevens van het wapen. Het vermeldt ook de datum waarop de overdracht begint, hoe lang deze zal duren (=vervaldatum) en de datum waarop het wapen wordt teruggegeven.
2.4.2.  Meldingsplicht
Wanneer het wapen wordt uitgeleend voor een periode tot maximum 1 maand moet dit niet gemeld worden. Wanneer de uitleenperiode langer dan 1 maand bedraagt is de uitlener verplicht dit te melden aan de Lokale Politie of de provinciegouverneur bevoegd voor zijn woonplaats. Hij dient dit te doen onmiddellijk bij aanvang van de uitleenperiode. De melding kan het best gebeuren door een kopie van het Model 9bis over te maken aan één van beide instanties. De uitlener is ook verplicht om voornoemde instantie onmiddellijk te verwittigen wanneer hij het wapen terug in bezit heeft.
2.4.3.  Verplichtingen tijdens de jacht
Voor alle duidelijkheid: de jager die een wapen ontleend heeft moet (wanneer de uitlener zelf niet aanwezig is) steeds in bezit zijn van het Model 9bis, het Model 9 (of een kopie) voor het wapen op naam van de persoon aan wie het wapen toebehoort en, tijdens de jacht, zijn jachtverlof. De jager die gaat jagen met zijn eigen wapen moet enkel zijn jachtverlof bij zich hebben.
2.4.4.  Mogelijke sanctie
Zij die in het bezit worden gevonden (thuis of bv. tijdens de jacht) met een geleend wapen zonder in bezit te zijn van een Model 9bis, een kopie van het Model 9 op naam van de eigenaar van het wapen en/of zijn jachtverlof, wordt bestraft met een geldboete van 26 tot 100 euro (X opdeciemen = 8 of 208 tot 800 euro). Bij herhaling binnen de 5 jaar wordt de bestraffing een geldboete van 101 tot 300 euro oftewel 808 tot 2.400 euro. De boete wordt zoveel maal toegekend als het aantal wapens waarmee de overtreding werd gepleegd.

3.    Einde activiteiten als jager : (in werking vanaf 01.01.2019)
3.1.    Wat met het wapen ?
De jager die besluit om zijn jachtverlof niet meer te verlengen (leeftijd, tijdsgebrek, ziekte…) mocht vroeger zijn wapens bijhouden gedurende 3 jaar waarna hij, indien hij zijn wapens wilde behouden, binnen de twee maanden een vergunning zonder munitie moest aanvragen. Door de wetswijziging kan deze jager zijn wapen nu bijhouden gedurende 10 jaar na het vervallen van de geldigheid van het jachtverlof (vanaf 30 juni van het jaar van het laatste jachtverlof). Na die tien jaar moet hij binnen de twee maand (uiterlijk op 31 augustus van het tiende jaar na het vervallen van het laatste jachtverlof) een vergunning voor zijn wapens aanvragen of zijn wapens overdragen.
3.2.    Wat met de munitie ?
De jager die besluit om zijn jachtverlof niet meer te verlengen (leeftijd, tijdsgebrek, ziekte…) mocht vroeger zijn munitie nog gedurende 1 maand bijhouden. Deze periode is verlengd tot 3 maanden na het vervallen van de geldigheid van het jachtverlof (vanaf 30 juni van het jaar van het laatste jachtverlof tot 30 september van hetzelfde jaar). Uiterlijk op 30.09 moet hij de munitie overgedragen hebben of afgestaan hebben voor vernietiging.

4.    Onklaar maken van vuurwapens : (in werking vanaf 14.03.2018)
Wie vroeger in het bezit was van een vuurwapen en dit wilde laten onklaar maken kon met zijn wapen op eigen initiatief naar Luik rijden om er zijn wapen door de Proefbank onklaar te laten maken, tegen vergoeding. Met de huidige wetswijziging moet de eigenaar van een vuurwapen die dat wapen onklaar wenst te laten maken, eerst passeren bij de lokale politie. Na controle door de politie zal hij een attest ontvangen waaruit blijkt dat het wapen onklaar mag gemaakt worden. Zonder dit attest zal de Proefbank weigeren om het wapen te behandelen.

5.      Tot slot :
Op de komende algemene vergadering (15 juni 2018) wordt een nadere toelichting gegeven over de verschillende wijzigingen aan de wapenwet die een impact kunnen hebben op de jagers.
Mocht iemand nu al vragen hebben hierover kan deze steeds contact opnemen met ondergetekende.1° Inp Danny Calcoen
Referentie Politieambtenaar Wapens
PZ Regio Tielt
----------------------------------------------------------------------------------------

WIJZIGING AAN DE WAPENWET
26 FEBRUARI 2018

VERGUNNINGSPLICHT VOOR LADERS

 
Lokale Politie                                                                                                   
Politiezone Regio Tielt                                                                                     
Dienst Wapenbeheer                                                                                        

Kortrijkstraat 86                                                                                                
8700 TIELT
Tel. 051/42.84.04
Fax 051/42.84.09


1     Algemeen :
Met de Wet van 07.01.2018 en het koninklijk besluit van 26.02.2018 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de wapenwet van 08.06.2006.
De verschillende wijzigingen aan de wapenwet waaronder een nieuwe amnestieperiode worden omwille van de omvang en complexiteit van sommige van die wijzigingen elk in een afzonderlijk rondschrijven behandeld.
Onderhavig rondschrijven behandelt de ingevoerde vergunningsplicht voor laders van vuurwapens.

2     Vergunningsplicht voor laders van vuurwapens :

2.1         Wat

Eén van de wijzigingen aan de wapenwet bestaat er in dat laders voor vuurwapens vergunningsplichtig worden.
Kortgezegd komt het er op neer dat niemand in bezit mag zijn van een lader voor een vuurwapen zonder in bezit te zijn van een vergunning voor een wapen waar de lader bij past of zonder een erkenning voor het verzamelen van laders.
Er is een regularisatieperiode voorzien tot 31.12.2018.

2.2         Wanneer

De wetswijziging met betrekking op de verkoop van laders is in werking getreden op 22.01.2018
De wetswijziging met betrekking tot het bezit van laders treedt in werking op 01.01.2019

2.3         Definitie lader

Een lader wordt gedefinieerd als een uitneembare patroonhouder voor een vuurwapen die voor de toevoer van patronen zorgt.
De lader is een afzonderlijk onderdeel of hulpstuk waarmee het wapen kan worden uitgerust. Magazijnen die intrinsiek deel uitmaken van het vuurwapen (vb buislader) vallen dus niet onder de definitie.
Laders behoren evenwel niet tot de essentiële onderdelen van vuurwapens en worden bijgevolg niet aan de wettelijke proef onderworpen.

2.4         Impact voor de jager - sportschutter

De jager of sportschutter die in bezit is van wapens met een lader moet niets ondernemen. Het bezit van de lader is gedekt door het registratiebewijs Model 9 van zijn wapen.
Er is ook geen beperking in het aantal laders voor één bepaald wapen.
Hij die laders in bezit heeft voor een bepaald wapen waar hij geen registratiebewijs of vergunning voor heeft moet deze lader afstaan aan de politie voor vernietiging, onklaar laten maken door de proefbank, overlaten aan iemand die er wel een vergunning voor heeft of zijn laders regulariseren door zelf een vergunning of erkenning aan te vragen.
De persoon die zijn vuurwapen voor 8 april 2016 liet neutraliseren door de proefbank, heeft de mogelijkheid om een lader die hij nog zou bezitten voor dit wapen, daarop te laten vastlassen of dit zelf te doen. In zulks geval wordt de lader beschouwd als definitief onbruikbaar en mag hij deze verder bezitten zonder er aangifte van te moeten doen.
Indien men verkiest om de lader afzonderlijk (d.w.z. los van enig vuurwapen) voorhanden te hebben, dan dient men daarvoor een erkenning als verzamelaar van laders aan te vragen.
Deze wetswijziging betekent ook dat de verkoop of de overdracht, zelfs kosteloos, van laders voor vergunningsplichtige vuurwapens is voorbehouden aan de houders van een vergunning tot het voorhanden hebben van die wapens (model 4) of een daarmee gelijkgesteld document (jachtverlof, sportschutterslicentie, getuigschrift van bijzondere wachter of buitenlandse EVP) tezamen met een model 9.

3     Tot slot :

Op de komende algemene vergadering (15 juni 2018) wordt een nadere toelichting gegeven over de verschillende wijzigingen aan de wapenwet die een impact kunnen hebben op de jagers.
Mocht iemand nu al vragen hebben hierover kan deze steeds contact opnemen met ondergetekende.

1° Inp Danny Calcoen
Referentie Politieambtenaar Wapens
PZ Regio Tielt